vsebina crta

Server Housing со колокација

vsebina crta vsebina crta

vsebina crta

vsebina crta

vsebina crta

Услугата Server Housing овозможува колокација на компаниите кои имаат сопствени сервери и на кои им е потребно квалитетно поврзување со Глобалната мрежа. Без оглед на типот на сервисот, ако Ви е потребна достапност од секаде и во било кое време, ви нудиме одлични можности за ваков тип на услуга:

 • Климатизиран простор со резервна климатизација
 • Напонска заштита со УПС
 • Резервно напојување со агрегат
 • Капацитет во ормари зависно од потребите
 • Противпожарна заштита
 • Физичка заштита на објектот
 • Редундантни врски кон Интернет
 • Можност за доделување на јавни IP адреси
 • Техничка поддршка со време на одговор од 15мин. во работно време
 • Можност за Remote-hand услуга
 • Врски со локалните оператори
.
T: +389 2 3298 012
F: +389 2 3298 011
info@akton.com.mk